Desenhos de pontinhos p/ Scraps ou Perfil


´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶
´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´¶
´´¶´´´´´´´´´´´¶´´¶´´¶¶¶¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶´¶´¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´¶
¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´¶¶
´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶
¶¶´´´´´´´´¶´¶´´´´´´¶¶¶´¶¶¶
¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´¶´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´´´¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶´´´´´´¶¶´´´´´¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶

´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´¶
¶´´´¶¶1´´´´¶¶´´´¶¶´´´¶
¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶
¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶´´´¶
¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶´´´¶
¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´´´¶
´´´´´´¶¶´´¶
´´´´´´´´¶´¶
´´´´´´´´´¶¶

´´´´´´¶¶¶´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶1´¶´´´¶¶´¶´´´´´¶ø
´´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´7¶$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´´´¶¶´´´1¶´´1¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´¶ø
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶o´¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶1´´1¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´1¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶
´´´¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´oø¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶ø´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¢¶´´´´7¶¶¢´´´´´´´´7¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶7¶¶¶øø¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´7¶´´´´´´´´´´´´´´¢¶øooooo$¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
´´´´´´´´´o¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¢oo¶ø$¶$¶´´´´´´¶¶´´
´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´7¶ooo¶ø¶¢oø¶¶´´´´ø¶´´
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶øo¢¢o¶¶¶¶¶¶¶´´
´´1´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´71o¶¶ø¢¢¶ø¶ooo¶1´
´1¶¶¶o¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´øø¶¶¶$øoo¶¶o´
´´´´1ø¶o¶o´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ø¢ø$¶$´´´
´7´´´1¶´´´´´´¶¶1´´´´´´´´´´´´´´´´´´´7¶¶¶1¶´´´´
´øo¶¶¶¶¶o´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶7´´´
´´´´´´$7´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´1´´´´´´´´¶´´´´
´´´1¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´´´¶¶$¶´´´´´´¶¶¶´´´´¢ø¶¶¶¶¶7
´´´¶ø´´´¶¶´´´´´´´´´´´¢¢¶´´´´´´¶¶´´´´´´´¶´´´´7
´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶ø´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø´¶o´´$¶´´
´´´´´´´´´´´´´´´7¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´´7¶¶¶$´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1´´$¶7
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´1¶¶$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´¶¶´´´$¶¶¶ø
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´7¶¶¶o´´´¶1
´´´´´o¶¶7´´´´´´´´´´¶¢´´´¶¶7´¶¶´´´´´7¶
´´´´¶¶oø¶¶¶¶¶1o¶¶¶¶¶´´´¶´´¶¶´´o¶¶¶¶¶¶¶o
´´´¶¶´´´´´´´7¶¶´´´´¶´´´¶¶¶¢´´´´´¶´´´´´¶¶
´´´¶ø´´´´´´´´´´´´´´¶o´´´´¶¶´´´´´¶´¶ø´´o¶
´´´¶o´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶´´´¶
´´´¢¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¢¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶¶o¶¶
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´1¶¶¶¶¶¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´¶´´´´´´´¢¶´´´´´´´´´´´´´´´´´7¶¶´´´´´1¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶ø´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¶´´´´´´´øø
´´´¶´´´´´´´ø´´´´´´´o¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´1¶¶¶ø
´ø¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´ø¶ø¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶ø´¶¶
´ø´´´¶o¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$¶o
´´´ø¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´¶$´´´´$¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´´´´7¶¶¶¶¶¢
´´´´´´´´´´´¶¶ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ooooooooooooo717øo17ø¶¢77ooooo
o7777o77177771¶$¢ø¶7´´¶ø7ooooo
o7¶¶o¶$¶¶¶¢¶øø¶øø$¶¶´´´¶´77ooo
o1¶´´´´´´´´´´1¶øø¶oø¶¶¶¶¶77ooo
o´¶´´´´´´´´´´´$¶¶¶¶ø¶$¶o¶77ooo
o´¶ø´´´´´´´´´´´´´´1¢¶¶¶¶¶17ooo
71¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø¶´´¶177o
7¶o´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¢oo
1¶o´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´1ø17o
1¶1´o´´´¶¶´´´´1øo´´´´´´´´¶¶$7o
7¶¶o1´´´1´´´´´$¶ø´´´´´´1¶¶117o
71o¶¶o´´´´´´´´´´´´´´´´´¶7´¶o7o
71ø1¶7¶´´´´´´´´´´´´¢¢¶7´´´¶o7o
7¶ø$¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶¶o´¢´´o¶17o
¶´´´´´1´´´¶ø¶¢´´´´7¶¶¶´¶¶ø77oo
¶1´´´´7¶ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢´¶¶´177ooo
7¶¶¶ø¢¶¶¶7´´´¶¶´øøø¶o¶¶1oooooo
771o7¶¶¢´´´´´´¶$$øøøø$¶1oooooo
oo77´¶¶´´´´´´´øøøøøø¢¶¢1oooooo
oooo77¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶17oooooo
oooo71¶o´´´´´¶¶$oo1´$717oooooo
ooooo77$¶¶¶¶7´´´´´1¶777ooooooo
oooooo77771øø¶¶¢¶$¶777oooooooo


´´´´´´´´´´´´oø¶øøøøøøøø$$$øo´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´ø¶ø1´´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶´´´1´´´´´
´´´´´´´´¶¶¢1o´´´´´´´´¢ø$¶¶¶$øøø¶¶o¢´´´´´
´´´´´´´´o¶o´oø¶¶¢1$$ø¢11´´´´´´´´øø¶´´´´´
´´´´´´´¶øø¶¶1´´´¶ø¶1´´´´´111111´ø´´¶´´´´
´´´´´´øø´´´´ø¶$ø$øo¶¶¶ø´´´´1111´¢¶´´¶o´´
´´´´´´¶$´´´´´´´´´´¶¢¢ø$¶¶o´´´11´$¢´´1¶´´
´´´´´´¶1´´´´´´´´´¶$¢¶ø¶$¶¶¶1´´´´$o´1´¶ø´
´´´´o¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ø¢oø¶¶¶´´´¶´´1´´¶´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´oøø¶¶¶¶$$ø¶ø1$´111´¶´
o¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶$¶¶¶o¶´´111´¶´
´´´o´´´´´1´´´´´´´´´´´´´´´1$11o¢o¶1´´1´¶´
´¶¶¶ø1´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´1ø´´´¶o´´´¶´
´´´´¶1´´´´´´´´o¶$o´´´´¶¶´´´´ø¶¶¶o´¶o´´¶´
´1¶¶ø¶´´´´´´´´1¶¶¢´´´´o´´´´1¶1´´oo´¶´o¶´
´´´´´´¶¶11¢1´´´´´´´´´´´´´o1¶1´¶´´´ø¶¶¶´´
´´´´´´´´¶¶´¶¶1´´´´´´´´´´o¶¶$¶´´´´´´´´´´´
´´´1¶$¶¶´´´´¶ø¶¶¶¶¶øøøø¶o´´´1o´´´´´´´´´´
´´´¶´´¶ø´´´¶´´´´ø$$¶ø´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´
´´´¶´´ø¶¶oø1´´´´¶$øø$¶¶¢¶´´´´´´´´´´´´´´´
´´´ø¶$oø¶o¶¶¶¶¶¶$øøøøøøø¶¢´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´1´´´¶ø$$øøøøøøøøøøø¶´¶o´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶øø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¢¶1´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶¢´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´o$ø$$¶øøøøø$$ø1´´´´´´´´´´´´´´´

 

 

Coração

(¨`·.·´¨)
.`·.¸(¨`·.·´¨)
.... ×`·.¸.·´× (¨`·.·´¨)
....(¨`·.·´¨). ×`·.¸.·´×
... ×`·.¸.·´×Coelhinho

::: (\_(\
*: (=' :') :*
·.. (,('')('')¤°.¸¸.·´¯`»
Ursinho

(“)_(“).-“”’-.,/)
; ° ° ‘; - ., , ‘ )
(♥_, )’__,)’-._) Fila de patinhos

........__(.)>.__(.)>.__(.)>
........\___)..\___)..\___)


Bunny

/)__/)
(=':'=)
(")_(")
Flor
______
____(_)_
__(_)O(_)
____(_)
____ \/
___ \\|//

Noivos

.......----…...._-_
...../.(“).\......(.)
...././..\..\..../..;.\
.../_\@/_\....\|:|/
..../........\.....|||
.../;;;;;;;;\....|||Igreja

............................+
.........................../_\
....,%%%._____|.O|_
....%%%/__________\
....`%%|.../\..[]..[]..[]..|
...___..||_.|.|_______.|__.
.............../....\
Amor

♥..........@@@.....@@@............♥.
...♥....@@@@@@@@@@....♥....
♥.......@@@@@@@@@@........♥
...........@@@@@@@@..............
...............@@@@@@................
.......♥..♥.......@@@.......♥..♥........
.......♥..♥...........@.......♥..♥...........Menina no jardim

.................... //\\\
.................. // . . \\
................ // \_-_/ \\
................ \ /`'--'`\ /
................ /_|-♥-|_\
................. \\___//
.................. /\)—(/\
................ /______\
....;@@@;.....|_|_|......... ;@@@;.........;@@@;...
........\|/.......(__/__)............\|/.................\|/......Snoopy


‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ .----.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ _.'__. . . `.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.--(#)(#)-- . /#\
‘’ ‘ ‘ ‘ ‘ .' @’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ /###\
‘’ ‘ ‘ ‘ ‘ :’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘,’ ‘ .####
. . . . . . `-..__.-'_.-\###/
. . . . . . . . . .`;_:. . . `"'
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ .'"""""`.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘/, .Oi , . \
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ //. BLZ.!. .\\
. . . . . . .`-.______.-'
´´´´´ ____`. | .'____
. . . . . (______|_____)
Borboleta apaixonada

██▓     ▓██
██▓▒ \ / ´▒▓██
██▓▒▒ █ █ ▒▒▓██
██▓▒▒▒ █ ▒▒▒▓██
██▓AMO MUITO▓██
█▓▒VOCÊ!▓█
█▓▒▒ █ ▒▒▓█
█▓▒▒ █ ▒▒▓█
█▓▒    ▒▓█

No carrinho

...()""()
.("( 'o' )
,-)____)|'--.
"=(o)==(o)=

 

 

Mônica

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´7¢71´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶o¢o$ø7øo´´¢¶¶1´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶o´1ø7¶¶o¢¢¶´´o´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶o´¶¶¶1´´7ø¶¶¶¶¶¶¶¶´1¢¶¶´¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´1¶¶¶¶o´´´´´´o¶¶¶¶´¶øo¶¶ø´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´´¶¶¶7´1´1777o´´´´ø¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´$¶$o´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¢´1´´¶´´´´´´
´´´´´´´´´´¶7´´ø¶¶´¢´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´o´11´¶ø´´´´´
´´´´´´´´´¶´´1´´¶´´¶´´´´7´´´´´ø¶¶´´´´¶´1´´´´¶¶´´´´´
´´´´´´´´o¶´111´ø´7¶´´´¶¶¶1´´´¶¶¶¶´´´¶´1´¶¶´¶1´´´´´
´´´´´´´´$¶´1´´´´´1¶´´´¶¶¶¢´´´´¶¶¢´´¶1´11´ø¶¶´´´´´´
´´´´´´´´1¶´´´¶711´¶1´´o¶¶´´¶¶7´´´´´1´111´7¶´´´´´´´
´´´´´´´´´¶´´1¶´111´o$´´´´´´1´´´´¢¶71111´´¶1´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶1´¶´´111111ø¶7´´7ø¶ø¶¢´´111´´¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´11111´´¶¶´´´´´¶´111´´o¶¢´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´o¶¢´´´´11´´ø¶¶¶¶¶1´´´´¢¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶o´´´´´´´ø¶1´´´o¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶1´´7¶¶¶¶ø¶¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶oo¢¶ø¶¶¶¶¶¶øo¢¢¢¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´1¶¶$¶¶øøøø¢¢¢$$$¢¢ø$ø¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶ø¢¢øøø¢¢¢øø¢$¶´´´1¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶o´´¶¶´´´¶¶¢øøøøøøøøø¢¶¶´´´´7¶¶´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´¶¢¶¶¶øøøøøøøøøøøø$¶¢´´´´o¶1´´´´´
´´´´´´´´´´´¶´´¶´´¶ø´´´$øøøøøøøøøøøø¢ø¶¶´´´´´¶1´´´´
´´´´´´´´´´´¶´ø¶´¶´´´´´¶¢øøøøøøøøøøøøø¢ø¶¶´1´´¶´´´´
´´´´´´´´´´´¶´´´¶1´oo¶¶øøøøøøøøøøøøøøø¢ø¶$´´´´´¶´´´
´´´´´´´´´´7¶´´´´71ø´¶øøøøøøøøøøøø¢¢¢¢¶¶´1¶¶¶´1¶7´´
´´´´´´´´´´$o´´o77ø¶¶$¢ø¢¢¢¢¢¢o¢¢ø¶¶¶¶¶´$¢´´1¶ø´¶1´
´´´´´´´´´¢¶¶´7¢o¶´´o¶7¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´´´¶´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´´¶o7o¢ø¶¶¶o¶´´¢¶´7oo´´´´¶´´´´¶1´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´7¢7´´´¢¶´´´ø´1´¶´´´´´´´´¶´11´¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´¶7¶¶77¶ø´ø´¢´¶17´¶7´1111´´¶´1´7¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´1´¢7´´¶¶ø´¶¶7´´1¶o´111´´¶ø´1´¶7´´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶ø7ø¶¶´ø7´´1ø¶¶¶´´11´´´¶ø´1´´¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´1¶ø´¶¶¶´¶¶øo¶¢$o¶´´´´´´¢¶¶´´´´´ø$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´1o7´´´ø´´¶´¶´1¶77¢¶øo´´´´1¢1¶´´´´´´´´´´´´´´´
´´´¶¶¶´´7´´´´´1øo¶´´´¶´7¶´´11¶¶øo7o¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´¶øo´ø¶¶¶¶¢o¶o´oø¶¶¶¶´¶´´´11´´´´´´´´´1¶ø´´´´´´´´´
´´¶17¶´¶´´´¶´´¢¶o´o´´´´´¶ø´11111111111´´¶´´´´´´´´´
´´7¶¢o1¶o$ø´´¶´´´´


Magali


111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111´´11111111111111111111111
11111111111111´1o¢´71´´´´´´´´1111111111111111
11111111111117øøo´ø´1$¶¶¶¶$7´´´´1111111111111
11111111111´1´´´´o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1´´111111111111
111111111´´´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶7´´´111111111
11111111´´7¶¶¶¶¶¶¶¶7¶¶¶¶øo¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢´´1111111
1111111´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´´´´7´´´´¶¶¶´´´´ø¶´´111111
111111´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´1´´´´´´´´o$´111´1¶´111111
111111´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´111´´¶1111111
111111´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶´11o´´¶7´11111
11111´¢¶´¢¶¶´¶´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶´117¶´¶´111111
1111´o¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶o´71´11´¶¶¶´111111
1111´¶1´1111´¶7´´´¶¶$´¶¶ø´´´´71111´¶$´´111111
1111´¶o´1´ø´1´oø´´´´´´1´´´´¶11111´´¶´´1111111
1111´´¶´´1¶´1111771¶ø´´´7¶¶´´11´´´¶´´11711111
11111´1¶7´¶´´111111´7¶¶¶¶¶¶´1´´´¶¶1¶´´´¶´1111
111111´´ø¶¶¶´´´´11´´´´´¶¶¶1´´ø¶¶$´oø¢øø¢´1111
1111111´´´´´¶¶ø´´´7øøo¢o´´¢¶¶7´´¶¶¢´¢77´11111
1111111¶´´¢ø$o1¶¶¶o¢1¶´´¶¶´´´7øo1¶´ø$¢7111111
11111111¶ø7¢7¢¶´¶´77oø´´´¶ø¶¶¶ø´´´¶´´´1111111
1111111´´¢¢o1¶´1ø´¶o7´¶´´¶´´´´´´´´¶´111111111
111111111´´´¶´¢¢¶´´77ø¶´´¢´1111´´´¶´111111111
11111111111´¶´´´´o´´ø7´¶¶¶1´´´´o¶¶1´´11111111
11111111111´¶7´´´´7¶øøøo´7¶¶¶¶¶ø´´¶¶o´1111111
11111111111´´1¶$¶¶¶7´´´´´´´´´´´´´´´1¶´1111111
111111111111¢¶´´´´´´1´´´´´´´o1´´´´¶¶´´1111111
111111111111´¶¶1´´´´´1øø$$¢7´´´o¶¶´´111111111
111111111111´´´¶¶¶$ø71´´´´o¶¶¶¶¶´´´1111111111
111111111111111´´¶´7$¶¶¶o¶´´´´´¶´111111111111
11111111111111´´¢¶¢´´´´´´¶´11´¶´´111111111111
111111111111´´¶¶1´¶´1111´¶´11´¶´1111111111111
11111111111´´¶o´´´´´11´´1¶´1´7¶´1111111111111
11111111111´¶ø´111´´´´1¶¶´´1´¶7´1111111111111
11111111111´¶´´117¶¶¢¶¶´´´´´´¶´´´´11111111111
1111111111´$$´1´´´´´´¶´´1ø¶¶$¶¶¶¶1´´111111111
1111111111´¶7´1ø¶¶¶¢´¶´´1´´´´´´´´¶¶´111111111
1111111111´ø¶´´´´´´´´´¶´11111111´´¶7111111111
11111111111´¶¶´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´¢¶´111111111
11111111111´´7¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶7´´111111111
1111111111111´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´11´7ooooo¢1
1111111111111111111117oøøøø$¶ø¶o$ø¢$$o1111111


Cebolinha

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ø´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶1´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø¶1´¶´´´´´¶¶¶ø¶ø´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´77´´´´ø7¶´o$¶¢´´´´´´´´´´´´
´´´´´´1øøo¶¶¶¶¶¶o¶$¶ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶$o1´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´11´´´¢7´o´´´´o¶¶¶¶¶o´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´71´´´´´¶´´´´´´´´¶7´ø¶¶o´
´´´´´´´´´´´$¶¶o´´´´´´´´´´´´´¶´111´´1¶¶¶¶¶´´´o
´´´´´´´´´¶¶1´¶´´¶¶¶´´´´´´´´´¶´111´¶¶´´´´´¢¶´´
´´´´´´´´¶$´´ø1´¶¶¶ø´´´´´¢¶¶¶´´111´´´´111´´o¶´
´´´´´´´´¶´´´´¢´¢¶¶´´´´´´¶¶¶´´111111111111´´¶´
´´´´´´´´¶´11´1´´´¶´11´´´¶¶´´´111111111111´1¶´
´´´´´´´´¶´´111´´´´´´´´´´´´´´111111111111´´¶7´
´´´´´´´´´¶´´´1´¶$7´´´´o¶711111´´´11111´´´¶ø´´
´´´´´´´´´´¶¢´´´´´¶¶¶¶¶¶´´11111´$1´´´´´´¶¶1´´´
´´´´´´´´´´´ø¶1´´´´¶¢7o¶´111111´´$¶¶¶¶¶¶7´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´7¶¶7´´´´´´´´´1ø´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶1´´´´´´7ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶77¶¶¶¶¶¶¶¶¶oo7o¶´´´´´ø¶´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶oo7¶7øø7oooooo7¶´´´11´´¶o´´´´
´´´´´¢¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶oøoooooooooøo¶¢´111´´¶1´´´´
´´´ø¶´´´´´´´´´´´¶ø´1øooooooooo¶o¶´111´1¶´´´´´
´ø$o7´¶o$¶´´´´´¶7¶´7øoooooooo$¶7´´111´¶´´´´´´
´¶´¶$¶1´´´´¶¶¶¶¶1ø¶¶ooooooo77¶´´´´´´´´¶´´´´´´
´¶¶´´¶´¶ø¶¶ø´´¶¶¢7111111117¢¶o´1´7´7´¢¶´´´´´´
´´´¶¶¶¶¶1¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢o¶¶¶¶¶ø´´´´´´´
´´´´´´´7ø´´´´´´¶¶´ø¢¢¶¶¶¶$$$$¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶oø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶¶¶17¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´17¢¶1´´´´´´´´´
´´´´´´¶o1177$¶o´´´111´´o¶¶´´´o7oo77¶7´´´´´´´´
´´´´´¶¢øøø7777¶$$´´´´´¶¶´´´´øooooo77¶´´´´´´´´
´´´´´¶¶ooø¶ø777øo¢1´´¶´´´´´¢´¶¢7ooo7¢¶´´´´´´´
´´´´´¶ø7¶1ø7¶77o$7$´¶¶¶¶¶¶¶7¶¶¶¢oooo7¶´´´´´´´
´´´´´$¢ø1$1$7¶7oo¶´¶ø´´´´´´¶¢777ooo77¶´´´´´´´
´´´´´´¶7ooø7ø¢o7oø´o7´´´´´´1¶¢77777o¶7´´´´´´´
´´´´´´¶¶ø7¢¢oo¶7o7¶ø´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´¶¶ø1¢7oøo7o¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´o¶¶oo1¢¢¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´1¶ø¶¶o´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

 

 

 

________________0____0________________
_______00000_____0__0_____00000_______
____000000000____0000____000000000____
___000000000000_000000_000000000000___
___000000000000__0000__000000000000___
____000000000000__00__000000000000____
____0000000000000_00_0000000000000____
______00000000000_00_00000000000______
_____000000000000_00_000000000000_____
____0000000000000_00_0000000000000____
___00000000000000_00_00000000000000___
____0000000000000_00_0000000000000____
______00000000000_00_00000000000______
________00000000__00__00000000________
_________________0__0_________________
________________00__00____BOM DIA_____


________________0____0_________________
________________0____0_________________
0_______________0____0_______________0_
000000000000_____0__0_____000000000000_
0000000000000____0000____0000000000000_
000000000000000_000000_000000000000000_
000000000000000__0000__000000000000000_
0000000000000000______0000000000000000_
_0000000000000000_00_0000000000000000__
__000000000000000_00_000000000000000___
____________00000_00_00000_____________
__________0000000_00_0000000___________
________000000000_00_000000000_________
_____000000000000_00_000000000000______
____0000000000000_00_0000000000000_____
___00000000000000____00000000000000____
__00000000000000__00__00000000000000___
_0000000000000___0__0___0000000000000__
_00000000000_____0__0_____00000000000__
0000000000_______0__0_______0000000000_
0000______________________________0000_
00__________________________________00_
0____________________________________0_
0____________________________________0_


______________•____________•
;,,,_____________`._________.´____________,,,;
'Y888888bo.._______:______:______..od888888Y'
__8888888888b..____:_____:____.d8888888888
__88888Y'__`Y8b.____`___´___.d8Y'__`Y88888
_Y88888__.db.__.Yb.__'.__.'__.dY.__.db.__8888Y
___`888__Y88Y____¨b_(♥)_d¨___Y88Y__888´
____888b___"'' _______(.)_______"''__.d888
___Y888888bd8g."'__.....':'.....__'".g8bd888888Y
_______'Y'___.8.___....d(♥)b....___.8.___'Y'
________.!__.8'_.db_.d..':'..b._db._'8.__!.
__________d88__'__.8_(.)_8.__'__88b
________d888b__.g8._.(♥)._.8g.__d888b
_______:888888888Y'______'Y888888888:
_______'!_8888888´________`8888888_!'
_________'8Y__`"Y__________Y"´__Y8'
________'Y_______________________Y'
________!________________________!

██▓     ▓██
██▓▒ \ / ´▒▓██
██▓▒▒ █ █ ▒▒▓██
██▓▒▒▒ █ ▒▒▒▓██
██▓AMO MUITO▓██
█▓▒VOCÊ!▓█
█▓▒▒ █ ▒▒▓█
█▓▒▒ █ ▒▒▓█
█▓▒    ▒▓█

♥┼૯ ąM૭ ♥ ♥
♥┼૯ ąM૭ ♥ ♥
♥┼૯ ąM૭ ♥ ♥
♥┼૯ ąM૭ ♥ ♥
♥┼૯ ąM૭ ♥ ♥
♥┼૯ ąM૭ ♥ ♥
♥┼૯ ąM૭ ♥ ♥
♥┼૯ ąM૭ ♥ ♥
♥┼૯ ąM૭ ♥ ♥
♥┼૯ ąM૭ ♥ ♥
♥┼૯ ąM૭ ♥ ♥
♥┼૯ ąM૭ ♥ ♥
♥┼૯ ąM૭ ♥ ♥
♥┼૯ ąM૭ ♥ ♥
♥┼૯ ąM૭ ♥ ♥
♥┼૯ ąM૭ ♥ ♥
♥┼૯ ąM૭ ♥ ♥
♥┼૯ ąM૭ ♥ ♥
♥┼૯ ąM૭ ♥ ♥
♥┼૯ ąM૭ ♥ ♥
♥┼૯ ąM૭ ♥ ♥
♥┼૯ ąM૭ ♥ ♥


█████
██▒▒▒██
█▒▒▒▒▒▒██
█▒▒▒▒▒▒▒██
██▒▒▒▓▓▓▒▒██ █
█▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒█  █
██▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒█  █
█▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒█  █
█▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒█ ████████
██▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒█ █████ █
█▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒██████
██▒▒▒▓▓▒▒▒█████████████████
████▒▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███
██▒▒██▒▒▒▒██████▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒██
██▒▒▒▒██▒▒██████▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒██
█▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒██
██▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒███
██▒▒▒▒▒███▒██▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒██
███████▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒████
█▒▒▒▒▒▒▒██████████
██▒▒▒▒▒▒▒██
██▒▒▒▒▒▒██
██▒▒▒▒██
█████


Questionário

vc tem um melhoor amigoo ?

sim
90%
247

não
10%
28

Total de votos: 275


Tags

A lista de tags está vazia.


Divirtam-se !

 

 Peguem oquê Preciisar !


Desenhos de pontinhos

Não foram encontrados comentários.